technologie

ČOV využívající enzymatický preparát DBC kvalitou odtoků vyhovují požadavkům nařízení vlády ČR č. 171/92 Sb.

Výhodou ČOV je minimální požadavek na obsluhu a údržbu a nezávislost na elektrické energii.

Surová voda natéká do ČOV z kanalizace vstupním otvorem do první sekce, která má funkci usazovací. Zde dochází k odloučení lehkých a vzplývavých částic. Usazené hrubé nečistoty jsou anaerobně stabilizovány. Vznikající primární kal je zahuštěn a hromadí se na dně usazovacího prostoru.

Předčištěná voda je rovnoměrně přiváděna přes rozvodný přepad do anaerobního jedno nebo vícestupňového hybridního reaktoru. Jedná se o dvě svisle protékané kolony s náplní bionosiče. Voda z reaktoru odtéká do dosazovací části, kde se vločkovité látky oddělují prostou sedimentací od vody.

Anaerobně stabilizovaný kal z dosazovací části je s výhodou využíván k prolévání kompostu, nebo odvážen fekálním vozem po vytvoření 40–50 centimetrové vrstvy. Vysoký podíl biomasy na nosičích umožňuje vysokou autoregulační schopnost zařízení projevující se příznivě při nárazovém znečištění.

Do čistírny se dávkují bakterie, které intenzifikují anaerobní proces. Bakterie se do čistírny dávkují cca 1x za 2 roky.

VÁLCOVÉ ČOV S NEREZOVÝM, PLASTOVÝM, BETONOVÝM
ANAEROBNÍM STUPNĚM A PLASTOVÝM ZEMNÍM STUPNĚM

obrázek

CELONEREZOVÁ HRANATÁ ČOV - NEJJEDNODUŠŠÍ MONTÁŽ A MOŽNOST PŘEMÍSTĚNÍ PŘI VYBUDOVÁNÍ KANALIZACE.

Celonerezová hranatá ČOV - nejjednodušší montáž a možnost přemístění při zavedení kanalizace (chata, chalupa).